Saturday, July 13, 2024

 

 

 Ежегодно библиотека выписывает более 300 названий газет и журналов казахстанских и российских издательств. Фонд периодики комплектуется соответственно профилю университета научными, образовательными, общественно-политическими изданиями. Периодика является существенным дополнением к книжным и электронным изданиям, способствует расширению общеобразовательного кругозора студентов. 

Список периодических изданий библиотеки КазГосЖенПУна 2018 год  

Газеты 

Индекс

Наименование издания 

Количество 

Цена

1

65030

Central Asia monitor

1

7152.00

2

32123

Аргументы и факты

1

5109,00

3

15102

Айқын

6

64008,00

4

65405

Ақ босаға

1

1164,00

5

15503

Алматы ақшамы

10

93600,00

6

15367

Ана тілі

6

38856,00

7

65617

Астана ақшамы

1

6924,00

8

64603

Білімді ел – Образованная страна

5

40300,00

9

55500

Вечерний Алматы

2

9816,00

10

15392

Егемен Қазақстан

10

117120,00

11

15365

Жас Алаш

5

38400,00

12

65302

Жас Қазақ

2

7104,00

13

45469

Жетісу

5

30295,00

14

15921

Заң газеті

2

17544,00

15

15356

Казахстанская правда

10

105860,00

16

64048

Қазақ

1

3312,00

17

15353

Қазақ әдебиеті

6

50112,00

18

65380

Қазақ Үні

1

3576,00

19

65977

Қазақстан – zaman

5

24300,00

20

15354

Қазақстан мұғалімі

1

6684,00

21

64607

Қала мен дала

5

22920,00

22

15101

Литер

4

42672,00

23

45470

Огни Алатау

1

6103,00

24

15001

Президент және халық

1

3708,00

25

65222

Республика ұстаздары

1

3504,00

26

65862

Түркі әлемі

1

2113,00

27

65406

Учитель Казахстана

1

10008,00

28

15413

Түркістан

5

31200,00

29

15404

Экологический курьер

1

10680,00

30

14151

Экономика

1

5828,00

31

15928

Юридическая газета

2

17544,00

 

Жалпы суммасы:

 

827516,00

 

Журналы

Индекс

Наименование издания

Количество 

Цена 

 1

75382

12-жылдық білім беру-12-летнее образование

1

3520,00

2

74776

Cosmopolitan в Казахстане

1

6360,00

3

74444

Forbes Kazakhstan

1

13704.00

   4

74578

Modern English

1

3960,00

5

74886

National geographic Қазақстан

1

8196,00

6

75900

Абай

1

3900,00

7

74795

Ағылшын тілі бастауышта-Английский яз.в нач.шк.

1

3270,00

8

75143

Ағылшын тілін оқыту әдістемелігі: мектепте, колледжде және ЖОО-да

1

5256,00

9

25797

Ақ желкен

1

2928,00

10

25736

Ақиқат

1

7498,00

11

75988

Алғашқы әскери дайындық. Өмір қауіпсіздігі негіздері-Начальная военная подготовка. Основы безопасности жизнедеятельности

1

5304,00

12

75620

Альпари

1

9016,00

13

74391

Английский язык в школе, колледже и ВУЗ-е

1

5016,00

14

74541

Английский язык: методика преподавания в школе, колледже и ВУЗ-е

1

5256,00

15

74516

Айқап

1

2280,00

16

74137

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану. Социальная педагогика и самопознание

1

5304,00

17

75388

Бағдарлы мектеп және кәсіптік білім. Профильная школа и профобразование

1

4830,00

18

75421

Бала мен балабақша – Ребенок в детском саду

1

8628,00

19

75728

Бала тәрбиесі

1

6504,00

20

25610

Балдырған

1

2904,00

21

75613

Бастауыш мектеп

1

7248,00

22

74051

Биолог анықтамалығы (СД дискісімен)

1

4194,00

23

75951

Биология және салауаттылық негізі

1

3354,00

24

75515

Биология Қазақстан мектебінде – Биология в казахстанский школе

1

3318,00

25

75142

Биология, география және экологияны мектепте оқыту әдістемелігі – Биология, география и экология: методика преподавание в школе

1

5256,00

26

75754

Білім – Образование

1

4148,00

27

75384

Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы Справочник руководителя образов. Учреждения

1

31764,00

 

75756

Білім берудегі менеджмент – Менеджмент в образовании

1

5932,00

28

75153

Бухгалтерия организаций – получателей бюджет.ср.

1

31572,00

29

75687

Валеология. Салауатты өмір салты. Здоровый образ жизни

1

3984,00

30

25188

Вестник Национальной инженерной академии РК

1

16436,00

31

75136

Вестник Академии педагогических наук

1

8850,00

32

74301

Вестник образования

1

8262,00

33

75649

Вестник университета «Кайнар»

1

2176,00

34

75866

Вестник КазНУ. Серия биологическая

1

10384,00

35

75867

Вестник КазНУ. Серия востоковедения

1

10384,00

36

75868

Вестник КазНУ. Серия географическая

1

10800,00

37

75871

Вестник КазНУ. Серия историческая

1

12540,00

38

75872

Вестник КазНУ. Серия математика, механика, информатика

1

10280,00

39

75874

Вестник КазНУ. Серия педагогические науки

1

10410,00

40

75876

Вестник КазНУ. Серия психология и социология

1

10218,00

41

75877

Вестник КазНУ. Серия физическая

1

11112,00

42

75878

Вестник КазНУ. Серия филологическая

1

12540,00

43

75875

Вестник КазНУ. Серия философия, политология, культурология

1

10436,00

44

75879

Вестник КазНУ. Серия химическая

1

10592,00

45

75880

Вестник КазНУ. Серия экологическая

1

12384,00

46

75952

География және табиғат

1

3354,00

47

75657

Дәрігер, логопед және психолог: балабақшада және мектепте – Врач, логопед и психолог: в школе и детском саду

1

5256,00

48

74262

Дәстүр

1

4860,00

49

75672

Денсаулық

1

4596,00

50

74079

Дефектология

1

7956,00

51

74392

Дошкольное образование и воспитание

1

5016,00

52

75759

Жалпы тарих және құқықтану мектепте – Всеобщая история и правоведение в школе, колледже и вузе

1

4830,00

53

25548

Жалын

1

7920,00

54

74078

Жантану мәселелері – Вопросы психологии

1

4650,00

55

25685

Жұлдыз

1

9072,00

56

77000

Жұлдыздар отбасы + Аңыз адам (комплект)

2

14032,00

57

75849

Заң

1

7128,00

58

75860

Заң және заман – Закон и время

1

12876,00

59

75886

Информатика негіздері

1

5580,00

60

75890

История Казахстана: преподавание в школах и вузах

1

6348,00

61

75753

Ізденіс – Поиск

1

38480,00

62

75399

Кәсіптік қазақ тілі – профессиональный каз яз

1

4624,00

63

74436

Коррекционная педагогика: методика обучения и воспитания детей с нарушением развития

1

5256,00

64

74941

Кітап және кітапхана

1

4416,00

65

75005

ҚР 2019 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндері

1

1663,00

66

74139

Қазақ әдебиеті және мемлекеттік тіл

1

5748,00

67

75566

Қазақ және әлем әдебиеті: мектепте, колледжде және ЖОО-да оқыту

1

4830,00

68

75891

Қазақ өркениеті – Казахская цивилизация

1

2400,00

69

75748

Қазақ тарихы

1

7462,00

70

75400

Қазақ тілі және Елтану – Каз. яз. И этнокультура

1

4624,00

71

75304

Қазақ тілі және әдебиеті: әдістеме

1

4774,00

72

75406

Қазақ тілі қазақстан мектебінде

1

3318,00

73

25746

Қазақ тілі мен әдебиеті

1

12684,00

74

25697

Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде

1

11340,00

75

75423

Қазақ тілі мен әдебиеті орта мектепте

1

4920,00

76

25735

Қазақстан әйелдері

1

11184,00

77

75846

Қазақстан жоғары мектебі – Высшая школа Каз

1

38480,00

78

75939

Қазақстан кәсіпкері – Профессионал Каз

1

3508,00

79

75737

Қазақстан мектебі

1

7248,00

80

75813

ҚР Президенті мен ҚР Үкіметінің актілер жинағы – Собрание актов Президента РК и правительства РК

1

95628,00

81

75644

Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал

1

6348,00

82

74010

Қазақстанның жоғары мектебі – Высшая школа Каз. Центр Болонского процесса

1

40652,00

83

74077

Қызықты психология

1

10176,00

84

75381

Математика

1

8262,00

85

74158

Математика және логика

1

7578,00

86

75885

Математика және физика

1

5580,00

87

75498

Математика Қазақстан мектебінде – Математика в казахстанской школе

1

3318,00

88

75379

Мәдени мұра – Культурное наследе

2

16812,00

89

25225

Мәдениет

2

12480,00

90

74549

Мектеп кітапханашысының жұмыс әдістемелігі

1

5256,00

91

74402

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

1

2970,00

92

74341

Мектепке дейінгі тәрбие

1

3960,00

93

75549

Мектептегі дене шынықтыру

1

7578,00

94

75960

Мектептегі кітапхана – Библиотекарь в школе

1

5256,00

95

74793

Мектептегі кітапханашы

1

5868,00

96

75489

Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыс сценарийлері

1

7920,00

97

75487

Мектептегі психология – Психология в школе

1

7920,00

98

75546

Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар

1

5940,00

99

75987

Мектептегі технология – Технология в школе

1

6576,00

100

75977

Мектептегі шет тілі – Иностранный язык в школе

1

3318,00

101

75565

Музыка әлемінде

1

4830,00

102

74519

Музыкалық жетекшінің анықтамалығы

1

31632,00

103

74419

Мұғалім шеберханасы

1

5904,00

104

75312

Мұқағали

1

5076,00

105

25795

Мысль

1

7064,00

106

74440

Начальная школа

1

6576,00

107

75898

Начальная школа Казахстана

1

6984,00

108

75387

Оқыту-тәрбиелеу технологиясы

1

4314,00

109

75642

Отан тарихы

1

4416,00

110

75745

Отбасы және балабақша

1

7008,00

111

75621

Отбасы және денсаулық

1

6516,00

112

75944

Открытая школа

1

9582,00

113

75980

Өзін-өзі тану

1

2208,00

114

25763

Парасат

1

5364,00

115

74343

Педагогика және оқушы психологиясы

1

3960,00

116

75438

Педагогика және өнер

1

4278,00

117

75151

Педагогика мәселелері

1

5382,00

118

74942

Пожарный и спасатель Казахстана

1

5556,00

119

74300

Психологическая наука и образование

1

8262,00

120

75157

Русский язык в школах и вузах Казахстана

1

3288,00

121

74286

Самопознание. Kz

1

9132,00

122

75861

Саясат

1

14124,00

123

25895

Современное образование

1

24302,00

124

25765

Сынып жетекшісі

1

6264,00

125

74133

Сынып жетекшісінің анықтамалығы

1

26256,00

126

75688

Таң-шолпан

1

4656,00

127

75938

Тәрбие құралы

1

3354,00

128

74041

Тіл

1

10228,00

129

74442

Тіл және әдебиет. Язык и лит. Language and literature

1

5382,00

130

74257

Тілашар – логопед

1

5304,00

131

24114

Үркер

1

7064,00

132

25821

Ұлағат

1

4998,00

133

75285

Физика

1

8262,00

134

75731

Физика және астрономия

1

4830,00

135

75496

Физика Қазақстан мектебінде

1

3318,00

136

75490

Физкультура в школе

1

5562,00

137

74764

Филолог ұстанымы

1

5016,00

138

74050

Химик анықтамалығы (СД дискімен)

1

4194,00

139

75950

Химия мектепте

1

3354,00

140

75116

Химия қазақстан мектебінде

1

3318,00

141

75164

Шет тілін оқыту әдістемесі

1

4278,00

142

75567

Экономика негіздері

1

4830,00

 

 

 

 

 

 

Итого   

 

1238263,00

 

 

Российские издания

Индекс

Наименование издания

Количество 

Цена

1

81414

Альма матер

1

54042,00

2

38613

Ателье

1

6630,00

3

39304

Бурда

1

5838,00

4

70823

Библиография

1

28421,00

5

93612

Библиотековедение

1

24724,00

6

70052

Биология в школе

1

123776,00

7

15163

Вопросы образования

1

26446,00

8

70131

Вопросы психологии

1

32265,00

9

82522

Высшее образование в России

1

40955,00

10

80790

Высшее образование сегодня

1

65135,00

11

71238

Дефектология

1

83878,00

12

73107

Дошкольное воспитание

1

41632,00

13

70423

Информатика и образование

1

28057,00

14

90964

Квант с приложением

1

24274,00

15

70557

Математика в школе

1

114773,00

16

70647

Научные и технические библиотеки

1

32513,00

17

71672

Педагогика

1

63541,00

18

80096

Педагогическое образование и наука

1

8348,00

19

81234

Русский язык в школе

1

81172,00

20

82424

СОТИС

1

25118,00

21

81416

Социальная педагогика

1

17972,00

22

47691

Стандарты мониоринг в образовании

1

41650,00

23

82364

ШИК: шитье и крой

1

5628,00

24

71019

Физика в школе

1

122534,00

25

33116

Химия в школе

1

33142,00

26

46313

Ректор вуза

1

237240,00

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Итого

1834959,00

 

Дополнительная подписка:

1

75241

Химический журнал Казахстана

1

18400,00

2

64603

Білімді ел – Образованная страна

30

241800,00

 

Итого:  4 326 538,00

 

Новинки книг

<< < March 2015 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Адрес библиотеки: г. Алматы, ул. Айтеке би, 99

Контактные телефоны: 8 (727) 233 19 25, 233 18 50, 

факс: 8 (727) 233 19 25 

Рейт<span id=This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." />
Рейт<span id=This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." />